Dzień 2 października 2015 roku przejdzie do historii Lipska i powiatu, jako dzień inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego.

Wszystko zaczęło się od rozmów w gronie przyjaciół i uświadomienia sobie, że czas emerytury i jesieni życia niekoniecznie musi być czasem bezczynności i marazmu. Czas ten może być bardzo twórczy, aktywny i pełen działania. Od słowa do słowa i spośród grupy przyjaciół zawiązała się grupa inicjatywna , która powołała do życia Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego, a to stało się podczas zebrania założycielskiego w dniu 29 kwietnia 2015 r. Spośród członków - założycieli wyłoniono dziewięcioosobowy zarząd, na czele którego stanęła świeżo upieczona emerytka (od 1 maja) Irena Kościelecka – Bajkowska, oraz trzyosobową komisję rewizyjną na czele której stanął Janusz Iwański. Wybrano też pełnomocników zarządu w poszczególnych gminach Alina Skorupska - Tomczyk - gmina Chotcza i jednocześnie wiceprezes zarządu, Henryka Kiepas – gmina Rzeczniów, Maria Batog – gmina Sienno, Michalina Pluta - gmina Solec nad Wisłą. Skarbnikiem stowarzyszenia został Zdzisław Pałka, a obok wymienionych w skład zarządu zostali wybrani: Jadwiga Buza, której powierzono obowiązki sekretarza, Władysław Bajkowski i Jan Skrzypczyński. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniają Halina Pyrka i Andrzej Białecki – autor logo UTW.

Rozpoczęła się codzienna ciężka praca całego zarządu, mająca na celu uruchomienie UTW z początkiem nowego roku akademickiego, a więc z początkiem października. Zainteresowanie wśród seniorów było duże, wpłynęło ponad 100 deklaracji uczestnictwa w zajęciach uniwersytetu.
Jak zawsze, na początku działania każdej organizacji gros pracy to tzw. papierki. Stowarzyszenie trzeba było zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, by można było uzyskać osobowość prawną i ubiegać się w przyszłości o środki finansowe w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych, by można było uzyskać NIP i REGON itp., itd. Wiele już zapisano papieru i wiele wypowiedziano słów o opieszałości polskich sądów, ale to co dzieje się w KRS przechodzi wszelkie wyobrażenia. Do dnia 2 października Zarząd nie otrzymał oficjalnej decyzji sądu o rejestracji, chociaż skądinąd wiadomo nam – nieoficjalnie, że ta się już dokonała.
Pomimo trudności - działania w kierunku uruchomienia UTW szły pełną parą. Zarząd, pozyskał patronów naukowych, a są to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu. Zarząd, kilkakrotnie zbierał się, by podjąć i zatwierdzić wiele spraw umożliwiających inaugurację. I stało się - zapadła decyzja - Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego rozpocznie oficjalnie swoją działalność 2 października 2015r. Rozesłano wici i zaproszenia do wielu osób i instytucji, a przede wszystkim zarząd poprosił o pomoc finansową w organizacji startu Alma Mater lipskich seniorów. Na nasz apel odpowiedziały samorządy z terenu powiatu, wspomógł nas lipski Bank Spółdzielczy. Lipskie Centrum Kultury udostępniło salę widowiskową i zapewniło nagłośnienie, dekorację sceny oraz całą otoczkę organizacyjną.

Za wszelką pomoc społeczność uniwersytecka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli by w dniu 2 października padło sakramentalne Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego uważam za otwarty – VIVAT ACADEMIA!!! Zanim te słowa padły z ust Prezes, w kościele Św. Trójcy odprawiona została Msza Św. w intencji nowej Uczelni i jej studentów. Po mszy św. w LCK odbyły się uroczystości oficjalne.
Na holu LCK na uczestników gali inauguracyjnej czekał bufet kawowy, a w rolę hostess wcieliły się studentki.
Gości i studentów, a tych jako się rzekło jest ponad setka powitała prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego – Irena Kościelecka - Bajkowska.
Wśród gości, którzy zaszczycili inaugurację swoją obecnością byli min: wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, samorządowcy z terenu powiatu – starostowie Roman Ochyński
i Paweł Jędraszek oraz przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Buza- jednocześnie studentka UTW, burmistrz Jacek Wielorański wraz ze swoim zastępcą Mariolą Szymczyk, wójtowie Janusz Witczak z Chotczy i Karol Burek z Rzeczniowa.
Obecni byli komendanci służb mundurowych, dyrektorzy placówek pomocy społecznej, dyrektorzy szkół - na ich pomoc szczególnie liczymy przy organizacji zajęć warsztatowych.
Przybyli też szefowie placówek kultury i organizacji pozarządowych.
Odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przyjechali przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW
z Ostrowca Św. i Zwolenia.
Gośćmi szczególnymi byli nasi patronowie naukowi.
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała prof. dr hab. Maria Ryś, zaś Europejską Uczelnię Społeczno – Techniczną - jej rektor prof. Maria Pierzchalska.
To szczególni goście i w sposób szczególny - chlebem zostali powitani.
Życzenia wszelkiej pomyślności dla społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego przekazał wicewojewoda Dariusz Piątek, a list gratulacyjny przesłał Minister Pracy
i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.
Wreszcie nadszedł czas na najważniejszą chwilę tego dnia, a mianowicie na uroczysty akt immatrykulacji.
Rotę ślubowania -
ŚLUBOWANIE
Wstępując w poczet Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego
Ślubuję uroczyście
wytrwale i aktywnie zdobywać wiedzę
dbać o godność słuchacza i dobre imię Uniwersytetu Trzeciego Wieku
odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i przedstawicieli wszystkich społeczności
respektować przepisy Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązujące w jego Statucie i Regulaminie studiów
przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku
- odczytał prowadzący uroczystość redaktor naczelny Twojego Radia Lipsko i jednocześnie student UTW Władysław Bajkowski, a wszyscy studenci wzruszeni odpowiedzieli ślubuję.
Zabrzmiał hymn Gaudeamus Igitur i od tej chwili Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego stał się faktem.
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Maria Ryś , a traktował on o bardzo ważnej w życiu każdego człowieka umiejętności przebaczania.
Jeszcze na koniec, krótki koncert opromienionego sukcesem w Sopocie zespołu „Trzy Żywioły”
i uroczysta inauguracja dobiegła końca.
Na fotografiach nasze święto uwieczniali student - Jan Skrzypczyński i kandydat na studenta – musi jeszcze trochę poczekać - Zbigniew Kopciński.
Skończył się czas świętowania i rozpoczyna się czas normalnej pracy edukacyjnej, a więc wykłady – a te odbywać się będą 1 raz w miesiącu, zajęcia fakultatywne i ćwiczenia – te, ruszą pod koniec października i na pierwszy ogień pójdą warsztaty komputerowe i zajęcia ruchowe.
Wielu studentów zadeklarowało chęć nauki języków obcych i te zajęcia ruszą w najbliższym, możliwym czasie.
Rozpoczęliśmy z Bogiem i w dniu święta Aniołów Stróżów – niech więc nasi patronowie z nieba czuwają nad pomyślnością naszej uczelni, a my – studenci - no cóż pracujmy nad sobą ku chwale Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego

Władysław Bajkowski

 

Wykład prof. dr hab. Marii Ryś - "O przebaczaniu"

 

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b