S T A T U T
STOWARZYSZENIA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
POWIATU LIPSKIEGO

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zwany wdalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa na podst.Ustawy z dn. 7 Kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr. 20 poz. 104 zpóźniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwiecień 2003 r. O działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie. (Dz. U. Nr. 96 z dnia 29 maja 2003 r. Poz. 873)

§2

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lipsko, ul. Rynek 2

§3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§4

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1, decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

§6

1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki

organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia jej

regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8

1) Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz społeczności osób starszych.

a) Upowszechnianie form działalności edukacyjnej osób starszych.

b) Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

c) Ochrony i promocji zdrowia.

d) Promocja turystyki krajoznawczej i aktywnego wypoczynku.

e) Wspieranie inicjatyw kulturowych, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji powiatu lipskiego i regionu mazowieckiego

f) Wspieranie idei wolontariatu.

g) Innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych.

h) Aktywizacji społecznej i poprawy jakości życia osób starszych.

§9

2) Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a) Organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, konferencji i spotkań tematycznych.

b) Spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki, polityki i gospodarki.

c) Organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych.

d) Rehabilitację zdrowotną.

e) Organizowanie imprez kulturalnych i działalność turystyczno-krajoznawczą

f) Działalność w zespołach, klubach, sekcjach zajmujących się sztuką, promocją literatury i kulturoznawstwa.

g) Wspieranie członków Stowarzyszenia w działalności społecznej, dobroczynnej i wolontariackiej.

h) Nauka języków obcych i obsługi komputera.

i) Wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej.

j) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

k) Wspieranie integracji międzypokoleniowej – działania na rzecz dzieci i młodzieży - i regionalnej.

l) Tworzenie grup samopomocowych dla członków.

m) upowszechnianie osiągnięć twórczych, naukowych i biznesowych itp, osób będących członkami UTW oraz mieszkańców powiatu lipskiego

n) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, zwyczajów narodowych i pieśni.

§10

Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą, także poprzez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w wieku emerytalnym w uzasadnionych przypadkach w przedemerytalnym.

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi” tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba starsza, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych. 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

§14

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a) aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek,

d) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§15

1. Członek wspierający:

a) ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

b) obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

c) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy:

a) ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka do uiszczenia zaległych składek członkowskich,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

- prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

- pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art 1
Postanowienia ogólne

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja rewizyjna,

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany na Walnym Zebraniu za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§19

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów (50%+1 obecności członków). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.

2. Gdy w pierwszym terminie walnego zebrania członków nie ma frekwencji (50%+1 obecności członków) Zarząd zwołuje w ciągu 14 dni następne zebranie, wówczas wystarczy (30% + 1 obecności członków) aby zebranie było prawomocne.

Art 2
Walne Zebranie Członków

§20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrany przewodniczący zebrania. Zebranie jest protokółowane.

§22

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku.

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

§24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) uchwalenie statutu i jego zmiana,

c) wybór i odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.

d) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, (absolutorium dla Zarządu),

f) ustalanie wysokości składek członkowskich,

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

i) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Art 3
Zarząd

§25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd składa się z dziewięciu członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.

3. Zarząd wybiera spośród siebie: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, za ich uprzednią zgodą,

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jak raz w miesiącu.

§26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

e) powoływanie Rady Programowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,

f) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

j) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

k) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, do ważności oświadczeń woli pism, i podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu

a) prezesa lub wiceprezesa

b) sekretarza lub skarbnika

3. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd.

Art 4
Komisja Rewizyjna

§27

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§28

1. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

§29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§30

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.

§31

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:

a) składki członkowskie,

b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

c) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

d) dochody z działalności gospodarczej,

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

3. Składki członkowskie winny być wpłacane zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§32

1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych ,,osobami bliskimi”.

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach.

3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

1. Uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych plus jeden.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku i powołuje komisje likwidacyjną.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b