Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego w dalszej części określany skrótem UTWPL, został powołany pod patronatem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .

UTWPL  został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie w dniu 28 października 2015 roku pod numerem KRS 0000582743. 

UTWPL działa w oparciu o statut stowarzyszenia , organizując zajęcia dla swoich członków – w pakiecie podstawowym są to odbywające się obecnie raz w miesiącu wykłady oraz cotygodniowe spotkania warsztatowe.

Materiały i wyposażenie potrzebne do zajęć (np. zajęcia z plastyki/malarstwa) słuchacze nabywają we własnym zakresie, chyba że władze UTWPL przeznaczą na te cele uprzednio pozyskane wsparcie sponsorów lub inną pomoc, np. w formie przyznanych dotacji.

W przypadku określonych zajęć w sekcjach zainteresowań (np. nauka języków, zajęcia komputerowe), których przeprowadzenie będzie wiązało się z wynagrodzeniem dla prowadzącego, zakłada się całościową lub częściową odpłatność ze strony słuchaczy. Zasady uczestnictwa oraz warunki odpłatności będą każdorazowo ogłaszane przed rozpoczęcie zajęć w danym semestrze.

Członkami UTWPL stają się osoby, które dokonają corocznej jednorazowej wpłaty wpisowego oraz składki członkowskiej określanej jako „czesne” za każdy z  dwóch semestrów roku akademickiego.

Wysokość wpisowego oraz  „czesnego” za każdy semestr została uchwalona przez uczestników zebrania założycielskiego. Podstawowe prawa i obowiązki członków/słuchaczy UTWPL zostały określone w statucie stowarzyszenia UTWPL. 

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach i wykładach przez dowolną liczbę semestrów, po wpłaceniu  ustalonych kwoty wpisowego oraz czesnego w ustalonym terminie.

Z tytułu nieuczestniczenia w zajęciach, niezależnie od przyczyn, które to spowodowały, słuchaczom nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

W przypadku zadeklarowania przez słuchaczy uczestnictwa w organizowanych zajęciach sportowych/rekreacyjnych wymagających określonego poziomu kondycji fizycznej, zgłaszający się uczestnicy powinni dostarczyć stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań.

Rok akademicki dla słuchaczy UTWPL zaczyna się w październiku a kończy w  czerwcu następnego roku.

Zakłada się, że wykłady odbywać się będą na terenie siedziby Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku przy ulicy Rynek 2, a w innych przypadkach podane zostaną każdorazowo do wiadomości w publikowanym na każdy semestr programie wykładów.

W przypadku zajęć warsztatowych, zakłada się lokalizowanie zajęć  na terenie szkół, ośrodków kultury, świetlic znajdujących się na terenie miasta i gminy Lipsko jak również na terenie podobnych obiektów położonych na terenie innych gmin powiatu lipskiego.   

Wszyscy słuchacze UTWPL po wniesieniu stosownych opłat zostaną wyposażeni w imienne legitymacje-identyfikatory, które będą ich upoważniały do uczestnictwa w wykładach, zajęciach i spotkaniach członków stowarzyszenia.

Posiadanie ważnych identyfikatorów będzie też uprawniało słuchaczy do korzystania z ewentualnych zniżek i bonifikat przy zakupie biletów i kart wstępu na imprezy kulturalne, oświatowe i rozrywkowe.

W przypadku utraty/zagubienia legitymacji-identyfikatora należy ten fakt zgłosić  Zarządowi UTWPL. Za wydanie duplikatu może być pobierana określona opłata.

Zajęcia programowe będą obejmować wykłady, seminaria, warsztaty  z zakresu wiedzy społeczno-ekonomicznej, prawnej, profilaktyki zdrowotnej i medycyny, sztuki, kultury, historii oraz nauk humanistycznych.

Tematy i terminy wykładów będą dostępne na stronie internetowej UTWPL, której adres zostanie udostępniony niezwłocznie po jej aktywacji.

Obecność na wykładach i zajęciach warsztatowych należy do praw i jednocześnie obowiązków słuchaczy.

Za ważny cel stowarzyszenie UTWPL, uznaje również aktywizację społeczną swoich członków wyrażająca się uczestnictwem  w spotkaniach towarzyskich i integracyjnych, organizowanych z okazji wystaw, koncertów, pikników oraz obchodów ważnych rocznic i świąt narodowych.

Z  zajęć warsztatowych w roku akademickim 2015/2016 UTWPL już w listopadzie 2015r, rozpoczęły prace grup zainteresowane nauką:

 1. Podstaw obsługi komputera osobistego
 2. Zajęciami plastyczno-malarskimi
 3. Zajęciami rekreacyjno-ruchowymi (Nordic Walking)
 4. Poszerzaniem wiedzy na temat zdrowego odżywiania

Zgodnie z sugestiami słuchaczy w kolejnych semestrach zaplanowane zostało prowadzenie następujących zajęć:

 1. Lektoraty językowe, (j. angielski), inne
 2. E-edukacja – ciąg dalszy szkol komp.
 3. Finanse i przedsiębiorczość dla seniorów
 4. Warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego
 5. Sekcja rozrywki kabaretowej i zajęć literacko-teatralnych
 6. Popularyzacja kulinariów regionalnych
 7. Historia miejscowości położonych na terenie gmin Ziemi Lipskiej

Wszyscy słuchacze korzystając z możliwości uczestnictwa w wykładach, sekcjach, lektoratach mają prawo i przywilej włączania się w usprawnianie organizacji istniejących form działania  a także wysuwania nowych inicjatyw i pomysłów.

Zgodnie ze statutem UTWPL władzami stowarzyszenia jest dziewięcioosobowy Zarząd UTWPL, który zgodnie ze statutem został wybrany na 4 letnią kadencję. Na taki sam okres wybrana została też 3 osobowa komisja rewizyjna.

Dla ułatwienia wzajemnych kontaktów pomiędzy słuchaczami jak również między nimi a  władzami UTWPL, zorganizowane zostały cotygodniowe dyżury wybranych członków władz stowarzyszenia, we wtorki w godz. 11-13:00.

Na spotkanie z dyżurującym członkiem władz można zgłaszać się osobiście do siedziby Radia Lipsko przy ul. Iłżeckiej 6. Można też z dyżurującym kontaktować się telefonicznie na następujące numery telefonów……………………………………...

Spotkania w trakcie dyżurów mogą służyć członkom stowarzyszenia do zgłaszania wniosków, uwag i propozycji w sprawach funkcjonowania UTWPL.

W przypadku tematów i spraw nie ujętych w niniejszym informatorze będą obowiązywały postanowienia statutu UTWPL jak również przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(Dz.U.Nr.96 z dnia 29 maja 2003 r. Poz.873)

Wszystkim słuchaczom  UTWPL wielu korzyści i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz z zawartych przyjaźni  i znajomości życzy Zarząd UTWPL.   

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b