Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Szanowny Użytkowniku!

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

W środę 17 lutego przedstawiciele Zarządu UTW wizytowali zajęcia komputerowe w Solcu nad Wisłą.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego w dalszej części określany skrótem UTWPL, został powołany pod patronatem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .

UTWPL  został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie w dniu 28 października 2015 roku pod numerem KRS 0000582743. 

UTWPL działa w oparciu o statut stowarzyszenia , organizując zajęcia dla swoich członków – w pakiecie podstawowym są to odbywające się obecnie raz w miesiącu wykłady oraz cotygodniowe spotkania warsztatowe.

Materiały i wyposażenie potrzebne do zajęć (np. zajęcia z plastyki/malarstwa) słuchacze nabywają we własnym zakresie, chyba że władze UTWPL przeznaczą na te cele uprzednio pozyskane wsparcie sponsorów lub inną pomoc, np. w formie przyznanych dotacji.

W przypadku określonych zajęć w sekcjach zainteresowań (np. nauka języków, zajęcia komputerowe), których przeprowadzenie będzie wiązało się z wynagrodzeniem dla prowadzącego, zakłada się całościową lub częściową odpłatność ze strony słuchaczy. Zasady uczestnictwa oraz warunki odpłatności będą każdorazowo ogłaszane przed rozpoczęcie zajęć w danym semestrze.

Członkami UTWPL stają się osoby, które dokonają corocznej jednorazowej wpłaty wpisowego oraz składki członkowskiej określanej jako „czesne” za każdy z  dwóch semestrów roku akademickiego.

Wysokość wpisowego oraz  „czesnego” za każdy semestr została uchwalona przez uczestników zebrania założycielskiego. Podstawowe prawa i obowiązki członków/słuchaczy UTWPL zostały określone w statucie stowarzyszenia UTWPL. 

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach i wykładach przez dowolną liczbę semestrów, po wpłaceniu  ustalonych kwoty wpisowego oraz czesnego w ustalonym terminie.

Z tytułu nieuczestniczenia w zajęciach, niezależnie od przyczyn, które to spowodowały, słuchaczom nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

W przypadku zadeklarowania przez słuchaczy uczestnictwa w organizowanych zajęciach sportowych/rekreacyjnych wymagających określonego poziomu kondycji fizycznej, zgłaszający się uczestnicy powinni dostarczyć stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań.

Rok akademicki dla słuchaczy UTWPL zaczyna się w październiku a kończy w  czerwcu następnego roku.

Zakłada się, że wykłady odbywać się będą na terenie siedziby Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku przy ulicy Rynek 2, a w innych przypadkach podane zostaną każdorazowo do wiadomości w publikowanym na każdy semestr programie wykładów.

W przypadku zajęć warsztatowych, zakłada się lokalizowanie zajęć  na terenie szkół, ośrodków kultury, świetlic znajdujących się na terenie miasta i gminy Lipsko jak również na terenie podobnych obiektów położonych na terenie innych gmin powiatu lipskiego.   

Wszyscy słuchacze UTWPL po wniesieniu stosownych opłat zostaną wyposażeni w imienne legitymacje-identyfikatory, które będą ich upoważniały do uczestnictwa w wykładach, zajęciach i spotkaniach członków stowarzyszenia.

Posiadanie ważnych identyfikatorów będzie też uprawniało słuchaczy do korzystania z ewentualnych zniżek i bonifikat przy zakupie biletów i kart wstępu na imprezy kulturalne, oświatowe i rozrywkowe.

W przypadku utraty/zagubienia legitymacji-identyfikatora należy ten fakt zgłosić  Zarządowi UTWPL. Za wydanie duplikatu może być pobierana określona opłata.

Zajęcia programowe będą obejmować wykłady, seminaria, warsztaty  z zakresu wiedzy społeczno-ekonomicznej, prawnej, profilaktyki zdrowotnej i medycyny, sztuki, kultury, historii oraz nauk humanistycznych.

Tematy i terminy wykładów będą dostępne na stronie internetowej UTWPL, której adres zostanie udostępniony niezwłocznie po jej aktywacji.

Obecność na wykładach i zajęciach warsztatowych należy do praw i jednocześnie obowiązków słuchaczy.

Za ważny cel stowarzyszenie UTWPL, uznaje również aktywizację społeczną swoich członków wyrażająca się uczestnictwem  w spotkaniach towarzyskich i integracyjnych, organizowanych z okazji wystaw, koncertów, pikników oraz obchodów ważnych rocznic i świąt narodowych.

Z  zajęć warsztatowych w roku akademickim 2015/2016 UTWPL już w listopadzie 2015r, rozpoczęły prace grup zainteresowane nauką:

 1. Podstaw obsługi komputera osobistego
 2. Zajęciami plastyczno-malarskimi
 3. Zajęciami rekreacyjno-ruchowymi (Nordic Walking)
 4. Poszerzaniem wiedzy na temat zdrowego odżywiania

Zgodnie z sugestiami słuchaczy w kolejnych semestrach zaplanowane zostało prowadzenie następujących zajęć:

 1. Lektoraty językowe, (j. angielski), inne
 2. E-edukacja – ciąg dalszy szkol komp.
 3. Finanse i przedsiębiorczość dla seniorów
 4. Warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego
 5. Sekcja rozrywki kabaretowej i zajęć literacko-teatralnych
 6. Popularyzacja kulinariów regionalnych
 7. Historia miejscowości położonych na terenie gmin Ziemi Lipskiej

Wszyscy słuchacze korzystając z możliwości uczestnictwa w wykładach, sekcjach, lektoratach mają prawo i przywilej włączania się w usprawnianie organizacji istniejących form działania  a także wysuwania nowych inicjatyw i pomysłów.

Zgodnie ze statutem UTWPL władzami stowarzyszenia jest dziewięcioosobowy Zarząd UTWPL, który zgodnie ze statutem został wybrany na 4 letnią kadencję. Na taki sam okres wybrana została też 3 osobowa komisja rewizyjna.

Dla ułatwienia wzajemnych kontaktów pomiędzy słuchaczami jak również między nimi a  władzami UTWPL, zorganizowane zostały cotygodniowe dyżury wybranych członków władz stowarzyszenia, we wtorki w godz. 11-13:00.

Na spotkanie z dyżurującym członkiem władz można zgłaszać się osobiście do siedziby Radia Lipsko przy ul. Iłżeckiej 6. Można też z dyżurującym kontaktować się telefonicznie na następujące numery telefonów……………………………………...

Spotkania w trakcie dyżurów mogą służyć członkom stowarzyszenia do zgłaszania wniosków, uwag i propozycji w sprawach funkcjonowania UTWPL.

W przypadku tematów i spraw nie ujętych w niniejszym informatorze będą obowiązywały postanowienia statutu UTWPL jak również przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(Dz.U.Nr.96 z dnia 29 maja 2003 r. Poz.873)

Wszystkim słuchaczom  UTWPL wielu korzyści i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz z zawartych przyjaźni  i znajomości życzy Zarząd UTWPL.   

Lutowe spotkanie społeczności uniwersyteckiej naszego UTW to wykład połączony z prezentacją zachowań.

W sobotni wieczór 30 stycznia spotkaliśmy się w karczmie SAGANEK by wspólnie pożegnać karnawał.

Zarząd UTW Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na integracyjne spotkanie karnawałowe.

Kolejny wykład w naszym UTW to spotkanie z piękną polszczyzną.

Od dnia 19 stycznia uruchamiamy cotygodniowe dyżury członków Zarządu UTW Powiatu Lipskiego.

Zarząd UTW Powiatu Lipskiego zaprasza na wykład zatytułowany "Piękno mowy polskiej – kultura słowa".

17 grudnia w sali widowiskowej LCK, która stała się aulą naszego uniwersytetu, radca prawny Marta Lerka przybliżyła studentom problematykę prawna dotyczącą seniorów.

19 listopada odbył się drugi wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego.

12 października delegacja UTW Powiatu Lipskiego uczestniczyła w inauguracji nowego roku akademickiego w UTW w Ostrowcu Św.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b